Kniha – Jan Poláček: muzikant a sběratel lidových písní

Foto z kapitoly: „Jak jsme založili muziku“

Jelikož do dnešní doby nebyla vydána žádná publikace, která by uceleným způsobem přiblížila osobnost dr. Jana Poláčka v souvislosti s jeho hudební a sběratelskou činností, rozhodl se spolek Folklorum vyplnit tuto mezeru vydáním drobné publikace, která vyjde v letošním roce při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí.
Připravovaná publikace přiblíží veřejnosti osobnost nejvýznamnějšího sběratele hanáckých lidových písní, který v oblasti Prostějovska a Kojetínska zapsal v 50. letech minulého století na 3000 lidových písní Ty pak byly postupně vydány ve třech sbírkách, jež jsou základním hudebním a studijním materiálem pro činnost folklorních souborů a lidových muzik na Hané.
Stejně významné byly i Poláčkovy sběratelské a publikační aktivity započaté v době jeho působení ve Slováckém krúžku v Brně, kdy začal sbírat slovácké písničky. V letech 1936 až 1960 tak připravil k vydání postupně 7 dílů „Slováckých pěsniček“, které obsahují celkem 1670 písní.
Čtenáři budou seznámeni s Poláčkovou sběratelskou činností i způsobem, kterým pr

ováděl sběry lidových písní v terénu. Dozvědí se také o jeho muzikantských začátcích, kdy založil cimbálovou muziku ve Strážnici, ve které sám hrál. Mnoho informací je také čerpáno z jeho dosud nezveřejněných osobních zápisků, které jsou uloženy v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici, nebo Muzeu Prostějovska, ke kterým nemá laická veřejnost běžně přístup. Součástí publikace bude i seznam sbírkových materiálů uložených v těchto dvou institucí, který může sloužit dalším zájemcům a badatelům z řad studentů i odborníků při práci v oblasti regionálního národopisu.

Ukázky z knihy můžete stáhnout ve formátu .pdf zde.

Vydání knihy finančně podpořilo Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.


Realizace a zhodnocení akce:

Zhodnocení projektu

Folklorum z.s. má ve svých stanovách mimo jiné i podporu mimořádných vydavatelských počinů v oblasti národopisu, kterým bezesporu připomenutí osobnosti Dr, Jana Poláčka je. Snaží se proto získat finanční prostředky na tyto aktivity a vlastním přičiněním projekt

y realizovat. Díky finanční podpoře, především statutárního města Prostějova, se tento záměr podařil a 18. října 2018 vyšla publikace tiskem.
Kniha obsahuje sběratelův stručný životopis z pohledu tří různých subjektůů, a dále články a statě o jeho sběratelské, osvětové a publikační činnosti, především v souvislosti s jeho významem pro uchování lidové písně na Hané. Dále doposud nepublikované záznamy z jeho pracovních deníků a rukopisy notových zápisů z terénních sběrů písní uložených v archivu NÚLK ve Strážnici a Muzea města Prostějova. Text publikace doplňují fotografie z výše uvedených archivů, a dále soukromých sbírek rodiny Poláčkovy a PhDr. Jiřího Pajera – historika, archeologa a hudebního folkloristy ze Strážnice.
Jedná se vůbec o první publikaci o dr. Janu Poláčkovi, která přináší takto ucelený pohled na jeho život a dílo.

Přínos projektu pro město Prostějov

Finančním přispěním na vydáním tištěné publikace o významném sběrateli lidových písní, Dr. Janu Poláčkovi, občanovi města Prostějova, který v něm žil od roku 1929 až do své smrti v roce 1968. se město Prostějov hlásí plně k významu této osobnosti a jejímu odkazu na poli hudebním i sběratelském. Kniha vychází při příležitosti 50. výročí Poláčkova úmrtí. V zápětí po svém vydání byla představena prostějovské veřejnosti v rámci vzpomínkové akce „Pocta dr. Janu Poláčkovi“, která proběhla v Kulturním klubu DUHA, kde se setkala s velkým ohlasem diváků i pozvaných hostů.
V současné době je publikace distribuována do celostátní knižní sítě, ale i regionálních knihoven a muzeí. Část nákladu byl věnován městu Prostějovu jako propagační a informační materiál.

Recenze – úryvek z dopisu Ing. Jana Poláčka – syna:
Dobrý den, pane Žůrku,
[…] pročetli jsme Vaši knížku o Janu Poláčkovi. Pěkně jste to sestavil; je to ta pravá knížka pro toho, kdo se chce něco dozvědět o otci jako sběrateli lidových písní, o jeho činnosti a životě. Jste první, kdo se také zmiňuje o mé matce, nevěděl jsem, že ten rozhlasový pořad z roku 1983 vyšel také v časopisu Tvorba. Také si ceníme fotek, vůbec jsem neznal fotku, jak otec koncertuje u Nossků nebo jak hraje na cimbál spolu s Mánesovci […]
Jan a Eva Poláčkovi

Ukázky z publikace:

Fotografie J. Poláčka použité v publikaci:

Další zajímavé články...