O spolku

Kdo jsme?

Folklorum z.s., je spolek ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Folklorum z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se zajímají o tradiční lidovou kulturu. Jeho účelem je uchovávat a rozvíjet kulturní tradice folklorních regionů, především na Moravě. Folklorum z.s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost. Datum jeho vzniku je 16. červenec 2002. Jeho základní cíle jsou:

– podpora aktivit v oblasti lidové kultury
– poradenská konzultační a informační činnost v oblasti lidové kultury
– pořádání přednášek, seminářů, konferencí a kurzů s národopisnou tematikou
– pořádání folklorních setkání a festivalů
– vydávání tiskovin a propagačních materiálů
– vydávání zvukových nosičů a videonosičů
– zvyšování obecného povědomí o lidových tradicích
– seznamování veřejnosti s historií i současností lidové kultury
– spolupráce s obdobnými organizacemi v České republice i v zahraničí
– spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou předseda svolává alespoň jednou ročně.