FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:

Články

06/07/2011 • Nový zpěvník písní z jihozápadních Čech pro děti i učitele
autor článku: Judita Kučerová


Sborník lidových písní z jihozápadních Čech určený nejmladší generaci je jedním z pozoruhodných vydavatelských počinů Etnologického ústavu AV ČR a Klubu tanečních souborů Rokytka z Rokycan. Kvalitních publikací, které jsou určené k předkládání folklorního dědictví dětem, se v českém prostředí bohužel příliš nedostává. O to více je třeba ocenit práci, která prokazuje erudovanost autora a jeho snahu o komplexní a praktický přístup k problematice. Etnomuzikolog Zdeněk Vejvoda, který se dlouhodobě zabývá tradičními hudebními projevy zejména v českém prostředí, má rovněž bohaté zkušenosti s hudebně folklorními aktivitami dětí v souborech a základních uměleckých školách. Ke svému úkolu nepřistoupil zdaleka jen z pozice vlastního vědního oboru. Vydaná publikace je vzácným příkladem, jak lze účinně skloubit etnomuzikologické, hudebně pedagogické a psychologické aspekty při výběru folklorního materiálu pro děti, navíc s ohledem na specifika určitých věkových skupin. V tomto ohledu patří kniha k neobyčejným publikacím svého druhu. Kniha má dvě části; výběr 75 převážně lidových písní z jihozápadních Čech ústrojně doplňuje studie zaměřená na charakter hudebně folklorních pramenů, které jsou vhodné pro dětského recipienta, a historii i perspektivu rozvoje dětských folklorních muzik a souborů v Čechách. Autor ve svém textu postupoval od obecnějšího pohledu ke konkrétním jevům v západočeském regionu. Jedním z cílů studie bylo poukázat na působnost dětských folklorních souborů v Rokycanech a význam osobností, které se na této oblasti kulturního života dětí podílely. Autor vyzvedl zejména zásluhy zakladatelky rokycanských folklorních souborů Boženy Auterské, která zde byla činná několik desetiletí, a z jejíž iniciativy vznikla i Soutěž ve zpěvu lidových písní pro dětské interprety. Tato soutěž, která má status krajské postupové přehlídky do národního kola soutěže Zpěváček, dospěla v letošním roce do dvacátého ročníku. Publikace Z. Vejvody je věnována památce B. Auterské a je současně dárkem autora u příležitosti jubilea rokycanské pěvecké soutěže.
Stěžejní část publikace tvoří výběrový zpěvník lidových a společenských písní z jihozápadních Čech, který je rozdělen do čtyř oddílů podle věku dětí. Autor koncipoval svůj výbor s ohledem na potřeby dětských zpěváků v jednotlivých kategoriích rokycanské pěvecké soutěže. Při výběru písní respektoval zásadu přiměřenosti; vzhledem k věku a schopnostem dětí vybíral písně podle jejich hudební stránky i obsahu. Pro potřeby regionálního zpěvníku se soustředil na publikovaný i rukopisný písňový fond z Plzeňska, Domažlicka a dalších regionů jihozápadních Čech. Výběr písní je pestrý a zajímavý z etnomuzikologického hlediska (zastoupení různých mikroregionů, typů písní, charakteru pramenů), je přitažlivý pro děti (strukturou repertoáru), z hudebně didaktického i ontologického hlediska odpovídá současným požadavkům výchovy. Publikace je velmi přínosná z úhlu poznání regionálního písňového bohatství; uplatňují se zde písně s příznačnými rysy hudebního dialektu regionu: např. písně dudáckého rázu, písně se střídavými takty, taneční nápěvy „do kolečka“, velkou skupinu tvoří písně žertovné, milostné, zastoupeny jsou rovněž písně z Jindřichovy sbírky, dokumentující archaickou bulačinu. Ve sborníku převažují méně známé písně. Pokud autor zařadil útvar, který by mohly děti znát z učebnic či jiných všeobecně zaměřených zpěvníků, uplatnil neobvyklou variantu nápěvu. Melodie písní opatřil akordickými značkami, odpovídajícími charakteru nápěvů a současně instrumentálním dovednostem dětí. Přestože se jedná o jednu z možných alternativ nástrojového doprovodu písní, tento aspekt jistě ocení mnozí učitelé, vychovatelé či vedoucí dětských muzik. Rozdělení písní do čtyř kategorií podle věku dětí je vhodné a účelné; autor vytvořil jakousi metodickou řadu od jednodušších melodií s menším tónovým rozsahem ke složitějším útvarům s komplikovanějšími melodickými postupy (včetně ojedinělých ukázek se zvýšeným čtvrtým stupněm v melodii písně). Složitější melodické struktuře písní odpovídá i latentní harmonická složka. Představě o tempu písně napomáhá časový údaj na začátku notového zápisu. Z výchovně vzdělávacího hlediska jsou velmi cenná vysvětlení pojmů v písních, které jsou dnešním dětem vzdálené, neboť neznají jejich význam.
            Vejvodova koncepce edičního zpracování písní pro děti je mimořádná spojením a úrovní teoretických a praktických metod. Ediční poznámky a komentáře k písním vypovídají o kritickém přístupu autora k původním záznamům vybraných písní, stejně jako srovnávací poznámky, informace o interpretech, původních pramenech apod. Z. Vejvoda ve většině případů transponoval převzaté melodie písní do nižší hlasové polohy, a to tak, aby ambitus nápěvů odpovídal přirozeným požadavkům na dětský hlas. Publikace je opatřena pečlivě vypracovanými rejstříky, soupisy pramenů, které jsou cenné nejen z pohledu etnomuzikologie, ale také z hlediska výchovně vzdělávací praxe.
Sborník písní K Rokycanům cesta zlatá je vysoce fundovanou a citlivě vypracovanou publikací, která může obohatit dětskou duši nejen v rámci hudebně folklorních aktivit v prostředí zájmových souborů či uměleckých škol, ale může být využita také v běžné výchovně vzdělávací praxi základních škol nebo při domácím muzicírování v rodinném kruhu. Předložení písňového bohatství regionu je příkladné a mohlo by být inspirující v dalších oblastech naší země.Zdeněk Vejvoda
K Rokycanům cesta zlatá
Studie a kritická edice lidových písní z jihozápadních Čech pro dětské zpěváky, hudební a taneční soubory

Repertoárový sborník českých lidových písní s názvem K Rokycanům cesta zlatá je určen dětským zpěvákům, souborům, učitelům a žákům základních a uměleckých škol nejen v Plzeňském a jihočeském kraji, zájemcům o dětský folklor a historické i současné způsoby jeho pedagogického a uměleckého využití.
V první části se autor věnuje problematice historických pramenů tradiční lidové písně na Plzeňsku, Chodsku a v jihozápadních Čechách, představuje základní sbírky regionálního hudebního folkloru od první poloviny 19. do konce 20. století s přihlédnutím k jejich využití v práci dětských hudebních a pěveckých souborů a v pedagogické praxi. Kromě toho vymezuje charakter a instrumentální doprovod převážně tanečních písní. V kapitolách nazvaných Historie a perspektivy rozvoje dětských folklorních muzik a Dětské folklorní muziky v Plzeňském kraji autor poprvé v české etnomuzikologické literatuře mapuje zdroje a podoby tohoto zvláštního fenoménu českého hudebního folklorismu od šedesátých let 20. století do současnosti. Rovněž přináší základní informaci o historii scénické prezentace hudebního a tanečního folkloru na Rokycansku v souborech Rokytka, Rokytička, Rokytí,Sluníčko, Radeč a Hejhálek a v jejich dudáckých muzikách. Zvlášť jsou pak shrnuty důvody vzniku a proměny rokycanské Soutěže ve zpěvu lidových písní, jejíž dvacáté výročí je v roce 2011 zároveň impulsem vzniku této publikace.
Druhá část sborníku přináší kritickou edici 75 lidových písní ve čtyřech oddílech, jež odpovídají věkovým kategoriím zmíněné pěvecké soutěže. Výběr sleduje především formální i obsahovou přiměřenost dětským interpretům, tematickou pestrost se zaměřením na hudební materiál Plzeňska, Chodska a jihozápadních Čech. Základní orientaci dále usnadňují rejstříky lokalit, textových i hudebních incipitů, srovnávací poznámky a katalogy historických pramenů.
Cena publikace: 150,- Kč + poštovné

Kontaktní adresa: Jana Frühaufová, Klub tanečních souborů Rokytka, DDM Čechova 1155, 337 01 Rokycany jana.fruhaufova@post.cz

Diskuze ke článku


Článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

Číst vše Přidat názor


poslední aktualizace: 29/06/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS