FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Tři králové

Články

23/12/2003 • Tři králo
zaslal Zbyněk Žůrek

V evangeliu sv. Matouše je psáno: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě….. Vešli do domu, padli na zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.“

Nikde v Písmu se neuvádí, kolik jich bylo. Jejich počet v různých výkladech kolísal od dvou až po dvanáct. Zřejmě podle počtu přinesených darů se jejich počet později ustálil na třech. Ve 12. století, jako první, uvádí jejich jména - Kašpar, Melichar a Baltazar - kancléř pařížské Sorbony Petr Comestor.

Někteří badatelé tvrdí, že písmena C+M+B mohou znamenat kromě iniciálek jmen také latinské požehnání „Christis mansionem benedicat“ , česky „Kristus ať požehná příbytek“. Jiní vysvětlují písmena C+M+B uváděný spolu s letopočtem jako počátek roku, neboť v době před zavedením juliánského kalendáře začínal rok i 5. nebo 6. ledna a spojován byl se svátkem boha Aiona. V tomto případě jde tedy o ohlas pohanského obřadu, který měl chránit obydlí před démony.

Ať tak, či onak, tříkrálové obchůzky měly od poloviny 17. století stejnou podobu. Duchovní v doprovodu ministrantů, často i s kostelníkem, učitelem a žáky chodil s modlitbou a zpěvem po domech, které vykuřoval kadidlem a vykropoval svěcenou vodou. Na dveře, či rám nad nimi psal křídou písmena K+M+B spolu s letopočtem. Za to obdrželi většinou od hospodáře výslužku.

Ve vesnicích chodívali a dodnes mnohde ještě chodívají tři králové sami. Původně je představovali mládenci, později děti. Masky mívali jednoduché - papírová koruna, vousy z koudele nebo vaty, na sobě dlouhé bílé košile přepásané provazem, červeným šátkem nebo stuhou a pochopitelně sazemi začerněné tváře třetího krále. Na severní Moravě, v kopcovitých krajinách, kde se choval dobytek, chodívali se Třemi králi ještě „pastýři“, „pastuchové“. V Orlických horách je zase doprovázeli dva sluhové, zvaní „laufři“. Mnohde bývalo součástí koledování i krátké scénické představení, doprovázené zpěvy a veršovaným povídáním.
    Me Tře králi deme k vám, ščesti, zdravi vinšojem vám
    Ščesti, zdravi, dlóhá leta, přešle zme k vám z daleka
    Daleká je cesta naša, do Betléma mysl naša
    Přešle zme k vám Tře králové, od vychodo mudrcové.

    A co te tam, černé vzado, vestrkoješ na nás brado?
    Co se vám zdá, že so černé, deť so z móřeninské země!
    Móřeninská zem jest velká, řikajó ji Hamerika!
    Slonko teho přičinó, že mám hobo spálenó!
    Slonko, to drahy kameni, pro Kristovo narozeni!

    Te tře králi znamenale, keró hvězdo ohlidale
    Hneď na koně nasedale, do Betléma só se brale
    a na krála hneď se ptale

    Herodes tam z okna hledi, Třech králu z daleka vidi
    Kade králi cesta vaša? Do Betléma mysl naša!
    Chodá matička žádala nám postel, o jesleček, hde leži vul a osel!
    Tam deme Ježiška ctiti, Krista našeho chváliti!
    Maria ho kolibala, nyné, nyné, mu zpivala

    Hospodeňko, dé korunko Ježiškovi na peřenko!
    A te hospodářo dokátek, malymo na povijánek!

    (z Hané)


poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS